top of page

HISTORIE

Historie spolkové činnosti na Moravě

Spolková činnost na Moravě má hluboké kořeny, z historických studíí je zřejmá snaha o spolkovou činnost, která v průběhu let i století prošla řadou změn. Jedním z prvních spolků byl „Pomologický spolek" (zal. 1816 v Brně) později znám pod názvem „ Pomologicko-enologický (štěpařsko-vinařský) výbor", důležitou roli ve své době sehrála „Ovocnicko-vinařská a zahradnická sekce Moravskoslzské hospodářské společnosti „ (1849).

V roce 1902 byl založen „Zemský moravský spolek pro markrabství moravské" , sdružoval přes 600 vinařů, zasloužil se o vznik a vydávání časposu „Vinařský obzor" (1907) a vyvíjel odbornou a osvětovou činnost - tento odborný časopis vychází pod stejným názvem dodnes. Spolek vyvíjel svou činnost až do roku 1920, kdy na „Prvním sjezdu moravských vinařů" v Břeclavi vznikl „Ústřední svaz vinařů československých", který vyvíjel svou činnost až do únorových událostí v roce 1948, kdy vstoupil do „Jednotného svazu českých zemědělců", po jeho likvidaci se moravští vinaři stávají členy „Československého svazu zahrádkářů" (1957).

Stručný historický vývoj

Neustále vzrůstající požadavky vinařské veřejnosti po vzdělávání, odborné činnosti, vinařské osvětě a především uplatňování vědeckých poznatků v praxi, vyústili ke vzniku funkčního, specializovaného, profesního svazu.

10. října 1964 vznikl Moravín jako vinařská pobočka Okresní zemědělsko-lesnické společnosti při zahradnickém oboru VŠZ v Lednici na Moravě. Ustavující schůze, kde byly upřesněny a schváleny cíle a úkoly, se zúčastnilo 33 vinařských odborníků. Bez nadsázky lze říci, že iniciátorem a duchovním otcem vzniku a založení Moravínu byl Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc., jehož vizi podporovala převážná většina vinařů působících na Moravě. Odborná a osvětová činnost Moravínu je doložena řadou přednášek, seminářů, zájezdů a jiných aktivit až do roku 1972, kdy činnost stagnovala především proto, že tehdejší složité politické období normalizace nepřálo spolkové činnosti ani vyvíjeným aktivitám spolku.

21. dubna 1978 byla opět obnovena činnost a schválen název spolku MORAVÍN – spolek moravských vinařů, při Regionálním muzeu v Mikulově, na výborové schůzi v únoru 1979 bylo schváleno začlenění do Československé vědeckotechnické společnosti (ČSVTS) a pod hlavičkou ČSVTS-MORAVÍN, při Regionálním muzeu v Mikulově se sídlem v Mikulově pokračoval v navázané činnosti a aktivitách až do roku 1990.

15. listopadu 1990 se na zámku v Mikulově konala ustavující valná hromada, byla založena nová, nástupní organizace MORAVÍN – svaz moravských vinařů, schváleno logo a stanovy. V únoru 1991 byla ukončena činnost Moravínu jako pobočky ČSVTS při Regionálním muzeu v Mikulově a potvrzen vznik svazu. Jedním z důležitých okamžiků v činnosti bylo pověření, aby Moravín obnovil vydávání odborného časopisu „Vinařský obzor". Na počátku devadesátých let byl Moravín jedinou masovou organizací zastupující zájmy vinařů a vinohradníku, byly založeny místní spolky Moravínu v řadě vinařských obcí. Moravín se stal na krátkou dobu výrobním svazem, nejen společenskou organizací a měl značný vliv na současné dění. Ustanovením Českomoravské vinohradnicko-vinařské unie (nyní SVČR) a rozhodnutím valné hromady (1993) se vrátil Moravín, svaz moravských vinařů opět ke své původní odborné a osvětové činnosti. V průběhu let prošel Moravín řadou organizačních změn. Náplň činnosti a aktivity Moravínu, svazu moravských vinařů pokračují v původních myšlenkách a idejích zakladatelů svazu až do současnosti.

POSLEDNÍ ROKY

XXX XXXX XXXX

bottom of page